Siseler

Siseler için Capp Plast çözümleri
Floransa yak?nlar?nda bulunan Capalle’deki fabrikada çal??an farkl? ekstrüzyon-üfleme, enjeksiyon-üfleme, çekme-üfleme tesisleri farkl? hammade tipleri ile ve maksimum 10 yuval? kal?plar ile kullan?labilirler. G?da ve ?laç departman? için kontaminasyonlar?n kontrol alt?nda tutulmas? için yüksek bas?nçl? odalarda üretim süreçleri geli?tirilmi?tir. Departmanlar?n sanayi planlar?nda, Ya? ve ?arap sektöründe yer edinmi? üretimler ile tar?m-g?da sektörünün ?i?elerine özel dikkat gösterilmektedir.

KOZMET?K HATTI
Özellikle kozmetik kullan?mlar?na yönelik ve çok yönlü olup, aç?lma ve kapatmalar?n?n kolayl??? ile nitelik kazan?r. Dispenser Kapak serisi, dökücü kapak içinde bulunur ve uygun ?ekilde ?ekillendirilmi? ?i?enin a??z k?sm?n? olu?turur. Kullan?lan hammaddeler PEHD, PETG, PETE’dir. ?i?eler farkl? ?ekillerde, 10 ml ve 10 dl kapasiteler ile minimum 2 gram gramaj ile ve serigrafi bask? olana??na sahiptirler.

VAPOR?ZATÖR HATTI
vaporizatör hatt?, kazaen ürünün d??ar? ç?kmas?n? önleyen sprey mekanizmas?n?n mevcudiyeti ile nitelendirilir. Kullan?lan hammaddeler PEHD, PETG, PETE’dir. ?i?eler, minimum 50 ml ile maksimum 250 ml. aras?nda farkl? kapasitelerde gerçekle?tirilebilirler.

DISPENSER HATTI
Orta ve büyük kapasiteli, 150 ml ile 500 ml kapasite aras?nda mevcut, t?pa ile de donat?labilen kaplar özellikle kremsi ürünler için tavsiye edilen, ürün da??t?m?n?n kontrollü yap?lmas?n? sa?layan dispenser mevcudiyeti ile nitelendirilirler.

M?NYATÜR HATTI
30 ml ile 50 ml aras?nda kapsan?lan ufak boyutlar, muhtelif kozmetik versiyonlar?nda mevcut vaporizatör ve dispenser’ler tek kullan?ml?klar piyasas? için tasarlanm??t?r, ürünün olas? lüzumsuz sarfiyat?n? önleyerek, kapsan?lan ürünün safl???n?, dozaj hassasiyetini garanti ederler.

KAVANOZLAR HATTI
Bu hatt?n sundu?u avantajlar say?s?zd?r, özellikle bir kez aç?ld?ktan sonra hermetik ?ekilde yeniden kapat?lma olana??n? sa?layan t?pa sayesinde, içindeki ürünün entegre ?ekilde muhafaza edilmesini mümkün k?lar. PP/KOSTIL ve PEHD ile gerçekle?tirilmi? olup,100 ml ile 400 ml aras?nda kapsan?lan muhtelif boyutlar ve konsantre ?ekilde mevcutturlar.

ÇOKLU KULLANIMLILAR HATTI
Aralar?nda da??t?c? ve dispenserin de bulundu?u farkl? açma ve dozajlama mekanizmal?, farkl? ?ekil ve boylarda mevcut çoklu kullan?m? mümkün hat. PEHD’den gerçekle?tirilmi?tir, 1800 ml kapasiteli olarak da gerçekle?tirilebilir.

?LAÇ HATTI
kapsan?lan ürünün tazeli?i ve güvenli?inin birinci derecede önem ta??d??? ilaç sektörünün gereksinimlerini kar??lar. 10 ml ve 20 ml aras?nda de?i?en kapasiteli monodoz versiyonlar? da mevcuttur, t?pa ile donat?ld?klar?nda çoklu dozluya dönü?türülebilirler. ?i?elerin gerçekle?tirilmesinde kullan?lan materyaller PETG/PETE/PET/PEHD ve PVC olup maksimum 250 ml bir kapasiteye kadar mevcutturlar.

Capp-Plast s.r.l.

Piazzale Arduino, 5
20149 - MILANO
Tel: (0039) 02.481.514.1
Fax: (0039) 02.480.122.26

Via P.Nenni, 1 - 50100
Capalle (FI)
Tel: (0039) 055.873.11
Fax: (0039) 055.898.171

Via Galcianese, 107 G
59100 - PRATO
Tel: (0039) 0574.43.811
Fax: (0039) 0574.37.734 / (0039) 0574.43.8153

Capp Plast qualità garantita e certificata
Tecnologia e materiali riciclabili
Capp Plast sostiene i progetti umanitari
di AMREF in Africa

Capp Plast qualità garantita
e certificata

Tecnologia
e materiali riciclabili