Kullan?m ?artlar?

??bu web sitesi ("site"), CAPP-PLAST ("CAPP-PLAST") taraf?ndan sunulmaktad?r. Bu sitenin kullan?c? taraf?ndan kullan?m? i?bu kullan?m ?artlar?na tabidir; siteyi kullanmadan önce söz konusu ?artlar? dikkatle okuyun.

??bu ?artlar gelecekte CAPP-PLAST taraf?ndan de?i?tirilebilir. Bu sitenin kullan?c? taraf?ndan olas? de?i?ikliklerden sonra da devaml? kullan?m?, yeni ?artlar?n kabul edilmi? oldu?u anlam?na gelir. ??bu ?artlar? veya gelecekteki ?artlar? kabul etmemeniz halinde, siteyi kullanmaman?z ve siteden hiçbir belge indirmemeniz rica olunur.

CAPP-PLAST, her an her türlü özelli?in mevcudiyeti de dahil olarak sitenin her konumunu iptal edebilir, de?i?tirebilir, ara verebilir veya sona erdirebilir. CAPP-PLAST, üçüncü ?ah?slar?n metinleri de dahil olmak üzere, her ?ekilde i?bu sitenin kapsam?n? geri çekebilir, tadil edebilir veya de?i?tirebilir. CAPP-PLAST, önceden belirtme yükümlülü?ü veya sorumlulu?u olmaks?z?n sitenin sundu?u baz? özellikler ve hizmetler üzerinde k?s?tlama yapabilir veya tamam?na veya bir k?sm?na ili?kin olarak siteye giri?i s?n?rland?rabilir. CAPP-PLAST, tamamen kendi karar?na ba?l? olarak ve herhangi bir an kullan?c? taraf?ndan bu sitenin kullan?m?na son verebilir.

Bu sitede sunulan, design, metin, yaz?l?m, teknik resimler, konfigürasyonlar, grafikler veya di?er dosyalar ve bunlar?n ili?kin seçim ve düzenleri de dahil olarak tüm içerik ("Kapsam") Copyright © 2008 CAPP-PLAST (""Copyright CAPP-PLAST"") ile koruma alt?na al?nm??t?r veya sadece CAPP-PLAST, ?ubeleri veya ba??ml? ?irketleri ve/veya lisans verenlerin mülkiyetine aittir. Tüm haklar? sakl?d?r. Kapsam (gerek tamamen gerekse k?smen) hiçbir ?ekilde ve hiçbir vas?ta ile CAPP-PLAST taraf?ndan önceden verilmi? yaz?l? mutabakat bulunmad??? takdirde de?i?tirilemez, kopyalanamaz. Kapsam, telif haklar? uyar?lar? veya di?er mülkiyet haklar? sabit kalarak, CAPP-PLAST’a bir rekabet veya bir sald?r? olu?turmayan kullan?mlar için indirilebilir ve bas?labilir. Söz konusu s?n?rl? mutabakat?n herhangi bir an geri al?nabilece?i ve Kapsam’?n yeniden herhangi bir internet, intranet veya extranet sitesinde yeniden yay?mlanmas?, bilginin ba?ka bir veri taban? veya veri listesine dahil edilmesini kapsamad???n? hat?rlat?r?z. Kapsam’?n her di?er kullan?m? kesin olarak yasakt?r. Ayr?ca kullan?c?, sistematik olarak elektronik araçlar veya her di?er yöntem arac?l??? ile mü?terilerin kimli?i de dahil olarak ancak sadece bununla s?n?rland?r?lmaks?z?n bu siteden hiçbir veri veya veri alan?n? ç?karmayaca??n?, toplamayaca??n? veya elde etmeyece?ini kabul etmektedir. Üzerinde telif hakk?na sahip bulundu?unuz materyalin i?bu sitede kullan?lm?? oldu?unu dü?ünüyorsan?z, CAPP-PLAST ile ileti?im kurman?z rica olunur.

Bu sitede yer alan bütün ticari markalar CAPP-PLAST’?n, ?ubelerinin veya ba??ml? ?irketlerinin veya lisans verenlerin ticari markalar? veya tescilli markalar?d?r. Söz konusu ticari markalar kopyalanamaz, taklit edilemez veya CAPP-PLAST’?n önceden yaz?l? onay? al?nmadan tamamen veya k?smen kullan?lamaz. Bütün sayfa ba?l?klar?, ki?iselle?tirilmi? grafikler, buton ikonlar? ve script’ler CAPP-PLAST veya ?ubelerinin hizmet markalar?, ticari markalar? ve/veya ticari süsleri olup kopyalanamaz, taklit edilemez veya CAPP-PLAST’?n önceden yaz?l? onay? al?nmadan tamamen veya k?smen kullan?lamaz. Sitede olas? gösterilen di?er ticari markalar, tescilli markalar, ürün isimleri ve ?irket isimleri veya logolar?n mülkiyeti ili?kin sahiplerine aittir. Ticari markalar?n?z?n bu sitede uygunsuz ?ekilde kullan?lm?? olduklar?n? dü?ünüyor iseniz, CAPP-PLAST ile ileti?im kurman?z rica edilir.

Ayr?ca, i?bu “Kullan?m ?artlar?” çerçevesinde öngörülenlere uygun ?ekilde bir CAPP-PLAST logosu veya ticari markas? kullanmak istiyorsan?z, CAPP-PLAST ile ileti?im kurman?z rica edilir. Baz? CAPP-PLAST ürünleri bir veya birden fazla patent alt?nda olabilirler veya ticari gizliliklere sahip olabilirler.

CAPP-PLAST bu patentlere, ticari gizliliklere ili?kin tüm haklar?n? sakl? tutar.

??bu Kullan?m ?artlar?’n?n hükümlerinin biri arac?l??? ile ne patent haklar?n?n iletimi veya verilmesi gerçekle?ir, ne de dolayl? olarak gerçekle?ebilece?i kabul edilebilir.

Kullan?c?, söz konusu haklar? ihlal etmeyece?ini ve CAPP-PLAST ürünlerinin veya prosedürlerinin hiçbirini çözmeyece?ini, bunlara kar?? mühendislik i?lemleri gerçekle?tirmeyece?ini veya üzerlerinde müdahalede bulunmayaca??n? deruhte eder.

Bu site arac?l??? ile kullan?lan veya ula??lan, yaz?l?m taraf?ndan olu?turulan dosyalar ve görüntüler dahil olarak bütün yaz?l?m, yaz?l?ma e?lik eden kodlar ve veriler (bütün olarak “Yaz?l?m”) kullan?c? taraf?ndan sadece bu siteye eri?im için ve söz konusu kullan?m CAPP-PLAST kar??s?nda rekabet ve ona kar?? bir sald?r?y? te?kil etmemesi ve sitede aç?kça belirtilen amaçlara uygun olmas? ?art? ile kullan?labilir.

Sitenin kullan?m? a?amas?nda kullan?c? ve CAPP-PLAST a?a??da belirtilenleri deruhte ederler:

- sitenin güvenli?ini kesintiye u?ratmamak ve üzerinde etki göstermemek;
- Hizmetleri, sistem kaynaklar?n?, account’lar?, server veya siteye ba?l? veya site arac?l??? ile eri?ilebilen a?lar? kesintiye u?ratmamak ve bunlar üzerinde müdahalede bulunmamak;
- Di?er kullan?c?lar taraf?ndan sitenin kullan?m?n? kesintiye u?ratmamak ve kullan?ma ili?kin müdahalede bulunmamak;
- Siteye virüs veya zararl? veya siteyi çökertebilecek di?er dosyalar? yüklememek, sokmamak veya herhangi bir ?ekilde site arac?l??? ile göndermemek;
- Bu sitede sunulan veya site arac?l??? ile herhangi bir bilgi veya Kapsam’? de?i?tirmemek ve tadil etmemek;
- CAPP-PLAST’tan daha önceden izin al?nmadan ba?kalar?n?n account, servis veya sistemlerini kullanmamak ve kullanmay? denememek, bu sitede sahte bir kimlik yaratmamak veya kullanmamak;
- Bu site arac?l??? ile arzu edilmeyen reklam, mesaj zincirleri, çöp posta veya talep edilmemi? büyük boyutlu her di?er posta tipini söz konusu posta mesajlar?n?n gönderilmesini kabul etmemi? olan ki?i veya birimlere göndermemek;
- Kendi kullan?c? ad?n? veya ba?kalar?n?n ?ifrelerini gerek çevrim içi gerekse çevrim d??? olarak if?a etmemek;
- Genel eri?ime olas? olarak kapat?lm?? olan siteye veya site k?s?mlar?na yetkisiz bir eri?im sa?lamaya çal??mamak.


CAPP-PLAST taraf?ndan yaz?l? olarak onay verilmi? olanlar d???nda kullan?c?, (sadece bunlarla s?n?rl? olmaks?z?n) sorular, yorumlar, öneriler, fikirler, planlar, notlar, account bilgileri veya di?er materyaller, veri ve bilgiler (bütün olarak ‘Bilgiler’) dahil olarak site arac?l??? ile herhangi bir ki?iye iletilmi? her türlü bildiri veya bilginin gizli olmad???n? kabul eder ve söz konusu bilgi elektronik posta veya di?er araçlar vas?tas? ile CAPP-PLAST’a iletildikten sonra kullan?c?, Gizlilik Politikas?’na uygun olarak bu söz konusu bilginin her türlü bilgii?lem deste?i üzerinde kullan?m?na ili?kin CAPP-PLAST’a münhas?r olmayan ve telif haklar? bulunmayan geri al?nmaz bir lisans verir.

Kullan?c? CAPP-PLAST’?n CAPP-PLAST ve kullan?c? aras?ndaki ili?ki boyunca, i?bu siteye referans olarak eklenen ve Kullan?m ?artlar?nda tamamen yer alan kendi Gizlilik Politikas? çerçevesinde öngörülmü? yöntemlere göre toplan?lm?? verileri elde edebilece?ini, kullanabilece?ini ve if?a edebilece?ini kabul eder ve onaylar. Gizlilik politikas? gelecekte de?i?ebilir; düzenli aral?klar ile gizlilik politikas?na dan???lmas? hat?rlat?l?r.

Sitede bulunan Kapsam’?n tam ve do?ru oldu?u onaylan?r. Kullan?c? her halükarda bilginin kendi özel gereksinimleri için do?rulu?unu ve yararl?l???n? ba??ms?z olarak de?erlendirmelidir. Ürünler ve hizmetler önceden haber verilmeksizin de?i?tirilebilirler.

Bu siteye eri?im sa?layan tüm ba?lant?lar?n yaz?l? olarak CAPP-PLAST taraf?ndan onaylanm?? olmalar? gerekir, CAPP-PLAST her halükarda a?a??daki ?artlar mevcut oldu?unda ba?lant?lara izin verir:

- Ba?lant? sadece bu sitenin ana sayfas?n?n ba?l???n? ta??yan metinden olu?uyor;
- Ba?lant? sadece sitenin ana sayfas?n? ""belirtiyor"" ve di?er sayfalar? belirtmiyor;
- Ba?lant? bütün ekran üzerinde sitenin ana sayfas?n? gösteriyor, yani ‘bir “çerçeve” içinde veya ba?l? web sitesi çerçevesi içinde göstermiyor;
- Görüntü, pozisyon veya di?er ba?lant? elementleri birim birimin veya faaliyetlerinin veya ürünlerin CAPP-PLAST, ?ubeleri ve ba?l? ?irketleri ile e?le?tirildikleri veya sponsorluk edildikleri yanl?? fikrin olu?mas?na sebep olmuyorlar.

CAPP-PLAST, tamamen kendi karar? dahilinde her an, söz konusu ba?lant?ya vermi? oldu?u onay? geri alma hakk?n? sakl? tutmu?tur.


Bu site, üçüncü ?ah?slar taraf?ndan tedarik ve ilan edilmi? veya sunulmu? materyal, veri veya bilgileri içerebilir. Kullan?c?, üçüncü ?ah?slar taraf?ndan sa?lanm?? materyal, veri veya bilgilere ili?kin olarak CAPP-PLAST ve ?ubelerinin kendisine kar?? hiçbir sorumlulu?u olmad???n? kabul eder. Kullan?c? taraf?ndan üçüncü ?ah?slar?n materyallerinin içeriklerine ili?kin yap?lan kullan?m?n?n materyal içeriklerine bunlar?n tedarikçisi taraf?ndan uygulanan kullan?m ?artlar? ve onun gizlilik politikas?na tabi olmas? da mümkündür. CAPP-PLAST kendi web sitesinde üçüncü ?ah?slar taraf?ndan tedarik edilmi? içerikleri kontrol etmez, bunlara kefil olmaz ve bunlara dair herhangi bir garanti vermez. CAPP-PLAST kendi web sitesinde veya herhangi bir di?er web sitesinde sat?lm??, ilan edilmi? veya tedarik edilmi? emtia veya hizmetlerin tesliminden ve kalitesinden sorumlu de?ildir. Kullan?c?, üçüncü ?ah?slar taraf?ndan tedarik edilmi? içeriklerin kendi mülkiyet haklar?n? ihlal ettiklerini dü?ünüyor ise, CAPP-PLAST ile ileti?im ?rica edilir.

??bu site ve site arac?l??? ile mevcut bulunan içeri?i “olduklar? gibi” ve “mevcut olmalar?na ba?l? olarak” tedarik edilir ve sadece bilgi amac?n? ta??r. Kullan?c? i?bu siteyi ve/veya kapsam?n? kendi sorumlulu?u alt?nda ve risk ve tehlikeleri kendisine ait olarak kullanmay? sarihen kabul eder.

Mümkün oldu?unca, yürürlükteki kanunlara uygun olarak ve yaz?l? olarak farkl? ?ekilde tespit edilmi? olanlar hariç olarak CAPP-PLAST, ?ubeleri veya ba?l? ?irketleri gerek sarih gerekse z?mni hiçbir garanti tipini kabul etmez.

Kullan?c?, site üzerinde da??t?lan, siteden indirilen veya sitede dan???lan içeri?in, verilerin veya yaz?l?m?n kullan?m? da dahil olarak i?bu sitenin kullan?m?n?n tamamen kendi sorumlulu?u ve risk ve tehlikeleri kendisine ait olarak gerçekle?ti?ini kabul eder.

Kullan?c?, i?bu site arac?l??? ile üçünü ki?iler taraf?ndan sunulan bilgi, ürün veya hizmetleri CAPP-PLAST’?n kontrol etmedi?ini kabul eder. Yaz?l? olarak farkl? ?ekilde mutab?k kal?nm?? olanlar hariç olarak CAPP-PLAST ve ?ubeleri üçüncü ?ah?slar taraf?ndan sunulan her türlü dan??manl?k, fikir, beyan veya her di?er içeri?in veya da??t?lan veya tedarik edilen her türlü ürün veya hizmetin do?rulu?u, geçerlili?i, bütünlü?ü, güvenilirli?i veya yararl?l??? hakk?nda ne bir sorumluluk üstlenir, ne de herhangi bir garanti veya beyan verir.

CAPP-PLAST, ne i?bu sitenin veya sitenin içeri?inin kullan?c?n?n ihtiyaçlar?n? kar??layaca??n?, kesintisiz, güncellenmi?, güvenli veya hatas?z olaca??n? ne de olas? kusurlar?n olmas? halinde bunlar?n düzeltilece?ini garanti eder. Ayr?ca CAPP-PLAST i?bu sitenin ve içeri?inin kullan?m?ndan olas? elde edilmi? sonuçlar? veya site arac?l??? ile elde edilmi? bilgilerin do?rulu?unu, bütünlü?ünü veya güvenilirli?ini de garanti etmez.

CAPP-PLAST, kullan?c? taraf?ndan CAPP-PLAST, ?ubeleri veya ba?l? ?irketlerinin, lisans verenlerin, ihmalkarl???ndan veya kullan?c?n?n kendi hatalar? ve/veya eksiklikleri sebebi u?ran?lm?? zararlara ili?kin olarak (direkt, dolayl?, kazaen ve bunlardan kaynaklanan) ve gecikme sebebi veri kayb?, içerik veya e-posta teslim edilmemesi, hatalar, sistemin kapal? oldu?u dönemler, içerik veya e-posta teslim hatalar?, ?ebeke veya sistem hatalar? veya hizmet kesintileri dahil olarak ancak sadece bunlarla s?n?rl? olmaks?z?n hiçbir sorumluluk kabul etmez. Yaz?l? olarak aç?k ?ekilde farkl? mutab?k kal?nm?? olanlar haricinde ve kendi gizlilik politikas? ba?lam?nda CAPP-PLAST site arac?l??? ile bilginin gizlili?inin korunaca??na dair hiçbir garanti veya beyan vermez.

Kullan?c?n?n gerek sözlü gerekse yaz?l? olarak CAPP-PLAST taraf?ndan veya site arac?l??? ile tedarik edilmi? bir dan??manl?k veya bir bilgi alm?? olmas?, yaz?l? olarak aç?k ?ekilde izin verilmemi? ise otomatik olarak bir garanti olu?turmaz.

Yaz?l? olarak aç?k ?ekilde mutab?k kal?nm?? olanlar hariç olarak, CAPP-PLAST, ?ubeleri veya ba?l? ?irketleri, yöneticileri, yönetim kurulu üyeleri, çal??anlar?, acenteleri veya tedarikçileri kazanç amaçl? zararlar, faaliyet kesintisi, programlar?n, verilerin kaybedilmesi de dahil olarak ancak sadece bunlarla s?n?rl? olmaks?z?n ve söz konusu zarar olana?? aç?k ?ekilde CAPP-PLAST’a bildirilmi? olsa dahi hiçbir ?ekilde i?bu sitenin veya site içeri?inin veya hizmetlerinin kullan?m? veya kullan?m?n?n mümkün olmamas? sebebi direkt, dolayl?, kazara, özel veya bunlardan kaynaklanan veya kullan?ma ba?l? zararlardan sorumlu tutulamazlar. Taraflar, bunun muhtemel bir risk oldu?unu kabul ederler.Uygulanabilir kanun.

??bu Kullan?m ?artlar? ?talya Devleti kanunlar?na tabi olup, söz konusu kanunlar uyar?nca yorumlanacakt?r. Kullan?c?, münhas?r ?ekilde ?talya Devleti mahkemelerinin yarg? yetkisine tabi olmay? kabul eder.??bu site arac?l??? ile elde edilmi? materyal ve hizmetlere ili?kin olarak CAPP-PLAST taraf?ndan imzalanm?? her di?er anla?ma ?artlar? sabit kalarak, söz konusu ?artlar kullan?c? ve CAPP-PLAST aras?nda onun i?bu siteyi kullan?m?n? düzenleyen komple anla?may? olu?tururlar. Bu hükümlerin baz?lar?n?n herhangi bir nedenden ötürü geçersiz veya uygulanamaz olmalar? halinde di?er hükümlerin geçerlili?i ve uygulanabilirli?i sabit kalarak söz konusu hükümlerin ayr?lmas? dikkate al?nacakt?r. Kullan?c?, i?bu Kullan?m ?artlar?’ndan veya sitenin kullan?c? taraf?ndan kullan?m?ndan kaynaklanan veya bunlara ba?l? her türlü ?ikayetin, olay?n meydana geldi?i tarihten sonraki bir y?l içinde takdim edilmesi gerekti?ini, aksi takdirde kal?c? ?ekilde hariç tutulaca??n? kabul eder.Ayr?ca kullan?c? kendi account’u arac?l??? ile gerçekle?tirilmi? ve iletilmi? eylem ve ileti?imlerin tek sorumlusu oldu?unu ve i?bu sitenin kullan?m? veya faaliyetine ili?kin olarak gerek yerel gerekse devlet, milli ve uluslararas? tüm kanunlara ve uygulanabilir yönetmeliklere riayet edece?ini kabul eder. Site, ?talyan Devleti’nin kontrolüne tabidir. Kullan?c?n?n ?talyan Devleti hudutlar? d???ndan siteye girmesi halinde ve kendi ülkesinin kanunlar?n?n bunu yasaklamas? halinde siteye girmemesi ve siteyi kullanmamas? rica olunur.

CAPP-PLAST Gizlilik Politikas?

kullan?c?n?n gizlilik hakk?n? ve kendi ki?isel verilerinin veya ?irketine ili?kin verilerin ne ?ekilde if?a edildiklerini kontrol etme hakk?na sayg? gösterir. Gizlilik Politikas?, CAPP-PLAST ( >) web sitesinden kullan?c?lara ili?kin ne tip bilgi elde edildi?ini, verilen bilgilerin ne ?ekilde kullan?ld?klar?n? ve kullan?c?lar?n tedarik edilen bilgilere ne ?ekilde eri?ebileceklerini tan?mlar. Bu Gizlilik Politikas? gelecekte de?i?ebilir, bu ba?lamda düzenli aral?klar ile söz konusu kapsam? yoklaman?z tavsiye edilir.

Genelde sitede anonim dola?ma

kimli?inizi aç?klamadan CAPP-PLAST sitesini ziyaret etmek mümkündür; kendinize dair ba?ka bir bilgi vermeniz, hatta elektronik posta adresinizi bildirmeniz gerekmez. Ancak bu durumlarda web server’lar?m?z internete eri?im için kullan?lm?? domain ad?, hangi web sitesinden gelindi?i ve daha sonra hangi web sitesinin ziyaret edilmi? oldu?una dair bilgileri elde edebilecek düzeydedirler. Söz konusu bilgi, siteye ziyaret say?s?n?, siteyi dola?mak için adanm?? ortalama zaman?, ziyaret edilmi? sayfalar? ve site ziyaretçilerine ili?kin di?er istatistikleri ölçmek için toplanabilir. Söz konusu verilerin, dan??man?n daha kolay ve kullan?m?n daha rahat olmas?n? sa?layacak ?ekilde iyile?tirilmesi için sitenin verimini kontrol etmek için kullan?lmalar? da mümkündür.

Ki?isel Bilgiler

bir kullan?c? web sitemizi ziyaret etti?inde, sitenin kullan?m?n? kolayla?t?rmak için belirli bir teknik bilgi toplan?r ve onun bilgisayar? üzerinde bir rutin gerçekle?tirilir. Örne?in, navigatör tipi, i?letim sistemi ve CPU h?z?, kullan?c?n?n Internet Provider’?n?n Internet Protokolü (>) gibi baz? ortam de?i?kenleri, mümkün en iyi hizmeti sunabilme amac? çerçevesine taraf?m?zdan kaydedilebilirler. Arama düzenimizin do?rulu?unu ve etkinli?ini garanti edebilmek amac? çerçevesinde arama talepleri ve ili?kin sonuçlar? da taraf?m?zdan kaydedilebilirler. Kullan?c? IP adresi, site çerçevesinde yap?lan kullan?m?n izlenmesini gerçekle?tirmek için kullan?labilir. CAPP-PLAST, söz konusu verileri kullan?c? taraf?ndan verilmi? di?er bilgiler ile kar??la?t?rmak için kullanabilir.CAPP-PLAST ile ileti?ime geçme imkan? kullan?lmak istenildi?inde, örne?in isim, görevler veya elektronik posta adresi gibi kendisine ve/veya ?irketine ili?kin baz? temel verileri bildirmesi kullan?c?dan istenebilir; söz konusu bilgiler bizim belirli hizmet ve bilgileri sa?lamam?z? mümkün k?larlar ve kullan?c? ile ili?kimizin mümkün oldu?u kadar üretken ?ekilde gerçekle?mesine olanak tan?rlar. Kullan?c? hakk?nda, bize kendi fikirlerini bildirdi?inde veya olas? anketlere i?tirak etti?inde farkl? tip bilgiler de toplayabiliriz.Di?er ki?iler veya ?irketler hakk?nda ki?isel veriler veya bilgiler aktar?ld???nda, bu öznelerin bizim Gizlilik Politikam?z hakk?nda bilgi sahibi olduklar?ndan emin olman?z rica edilir.CAPP-PLAST kullan?c?ya ili?kin verilerin korunmas? için uygun vas?talar kullanmak üzere çaba gösterir. Bilgilerimizi payla?t???m?z di?er taraflardan onlar?n da uygun güvenlik derecesi sa?lamalar?n? talep ederiz. Kullan?c? bize bilgi aktard???nda bunlar CAPP-PLAST bünyesinde ili?kin ?ubeleri veya ba?l? ?irketleri taraf?m?zdan payla??labilirler. Mü?terilerimiz, sat??lar, trafik ve hizmet düzenlemeleri hakk?nda genel istatistikler de olu?turulabilirler ve bu istatistikler taraf?m?zdan üçüncü taraflara aktar?labilirler; ancak bu faaliyetler gerçekle?tirildi?inde, söz konusu istatistikler kullan?c?n?n kimli?inin tespit edilmesini sa?layacak hiçbir ki?isel bilgi bulundurmazlar.CAPP-PLAST, iyi niyet çerçevesinde kanun baz?nda yapmas? gerekti?i kan?s?nda olursa veya bir hukuk i?lem çerçevesinde ?ikayetleri cevapland?rmak veya CAPP-PLAST veya ba?ka taraflar?n haklar?n?, mülkiyetini veya güvenli?ini korumak için kullan?c? hakk?ndaki bilgileri üçüncü taraflara aktarabilir. Kullan?c?, bilgi ve veri aktard???nda CAPP-PLAST’?n söz konusu bilgileri toplayabilece?i, ki?isel verileri ticari ve marketing amaçlar? ba?lam?nda kullanabilece?i ve iletebilece?i ve CAPP-PLAST içinde, ?ubelere ve ?irketlere if?a edebilece?ini (i?bu Gizlilik Politikas? ?artlar?na uygun olarak) anlamal? ve kabul etmelidir. Söz konusu bilgiler, hukuki yerel ikamet yeri d???nda bulunan serverlar üzerinde depolanabilirler.Kullan?c?dan kendisi taraf?ndan aktar?lm?? ki?isel kimlik verilerini de?i?tirmek veya bunlar? kontrol etmek için veya elimizde bulunan bilgilere dair olas? aç?klamalar için CAPP-PLAST ile ileti?im kurmas? rica edilir.CAPP-PLAST, Gizlilik Politikas?’n? her an de?i?tirmek veya tamamlamak için ilavelerde bulunma hakk?n? sakl? tutmu?tur. Bu ba?lamda, düzenli aral?klar ile Gizlilik Politikas?’na bak?lmas? tavsiye edilir.Gizlilik Politikas? veya site kullan?m?na dair detayl? aç?klamalar için CAPP-PLAST ile ileti?im kurulmas? rica edilir.Capp-Plast s.r.l.

?talya Ticari Müdürlük

Piazzale Arduino, 5
20149 - MILANO
Tel: (0039) 02.481.514.1
Fax: (0039) 02.480.122.26

Sat?? ve ?hracat Departman?
ve Fabrika

Via P.Nenni, 1 - 50013
Capalle (FI)
Tel: (0039) 055.873.11
Fax: (0039) 055.898.171

Yasal merkez

Via Galcianese, 107 G
59100 - PRATO
Tel: (0039) 0574.43.811
Fax: (0039) 0574.37.734 / (0039) 0574.43.8153

Capp Plast bro?ürünü indir

Download

Capp Plast qualità garantita
e certificata

Tecnologia
e materiali riciclabili