Süreçler

Yüksek kalite standartlar? için spesifik testler

Üretim süreçlerinin kalitesi, teslim al?nan hammaddelerin ve ç?k??taki nihai ürünlerin özellikleri üzerindeki kontroller, Capp Plast ürünlerini daima nitelendirmi? olan yüksek kalite standartlar?n?n belirlenmesi ve muhafaza edilmesine yönelik bir dizi test arac?l??? ile uygulan?r.

Üretim hatlar? görevlileri taraf?ndan süreç çerçevesinde otomatik kontroller gerçekle?tirilir ve bunlar?n sonuçlar? direkt olarak müessesenin IT sistemine kay?t edilir.

Kalite kontrolü ve mü?teriler taraf?ndan üretilen ürünlerin uygunlu?unun tespit edilmesine yönelik periyodik kontroller ve denetlemelerin uygulanmas? öngörülmü?tür.

Nihai ürünlerin uygun bulunmamas? halinde hat üzerinde düzeltici eylemler gerçekle?tirilir ve yeniden düzenlenen uygunluk kay?tlara geçirilir.

Laboratuvar deneyleri her i? vardiyas? için, üretim süreci esnas?nda uygunlu?un garanti edilmesi aç?s?ndan kontrol görevlileri taraf?ndan ürünlerden numune al?nmak suretiyle gerçekle?tirilir.

Capp-Plast s.r.l.

?talya Ticari Müdürlük

Piazzale Arduino, 5
20149 - MILANO
Tel: (0039) 02.481.514.1
Fax: (0039) 02.480.122.26

Sat?? ve ?hracat Departman?
ve Fabrika

Via P.Nenni, 1 - 50013
Capalle (FI)
Tel: (0039) 055.873.11
Fax: (0039) 055.898.171

Yasal merkez

Via Galcianese, 107 G
59100 - PRATO
Tel: (0039) 0574.43.811
Fax: (0039) 0574.37.734 / (0039) 0574.43.8153

Capp Plast bro?ürünü
indir

Download

Capp Plast qualità garantita
e certificata

Tecnologia
e materiali riciclabili