Kalite kontrolü

Kalite kontrol laboratuvarlar?

Müessesenin her düzeyde departman?nda Capp Plast’?n hedefi, kaliteye ili?kin mümkün her problemin önceden sezinlenmesi ve yönetiminin sa?lanmas?d?r. Bu ba?lamda Capp Plast bünyesinde, nihai ürünlerin mü?terilerin ba?lang?çtaki taleplerine uyumluluklar?n? garanti etmeye yönelik muhtelif laboratuvar kontrollerini öngören tam te?kilatl? bir Kalite Sistemi mevcuttur. Özellikle:

Enjeksiyon Departman? bünyesinde

Elde edilen ürünlerin uygunluklar?n? garanti etmek üzere, i?leme talimatlar? taraf?ndan öngörülenlere göre yük testleri (presler), eskime testleri (f?r?nlar), fisürlerin aç?lmas? (sürfaktan) etütleri, iç k?s?mlar?n k?r?lma/kaynaklar?n tutmas? ve istifleme testleri gerçekle?tirilir. Teslim al?nd?klar?nda bütün hammaddeler Melt Index testine tabi tutularak kontrol edilirler.

?i?e Departman?

Bu departmanda, kendi kalite sistemi çerçevesinde geçerli düzenlemelere göre top-load, profil, kaynaklar?n tutmas?, eksensel, eskime yo?unluk ve kapak kenetlenmesi testleri uygulan?r. Boyutsal kontroller, kal?b?n her kavitesinde ve her start onay? verilmesi için laboratuvar taraf?ndan uygulan?r. Kalite laboratuvar?nda, gazl? içecekler için ?i?e kontrol sistemine yönelik Birle?ik Amerika Devletleri üretimi cihazlar da mevcuttur. Teslim al?nd?klar?nda bütün hammaddeler Melt Index testine tabi tutularak kontrol edilirler.

Esnek Ambalajlar (Film) Departman?

Bu departmanda, kalite sistemi taraf?ndan öngörüldü?ü gibi ve mü?terilerin taleplerine uygun olarak dahili standartlara ve ASTM kurallar?na uygun ?ekilde büzülme, sürtünme, profil, y?rt?lma, Dard drops k?r?lmada yük/uzama, DSC, mikroskop testleri uygulan?r. Teslim al?nd?klar?nda bütün hammaddeler Melt Index testine tabi tutularak kontrol edilirler.

Kontroller farkl? düzeylerde gerçekle?tirilir:

- Giri? esnas?nda ham maddeler üzerinde kontroller.

- Gerek üretim süreçleri yönetimi gerekse ürün gerçekle?tirme etaplar?nda i?leme hatlar? üzerinde kontroller.

- Hat sonunda, bitmi? ürünlerin teknik-fizik özellikleri üzerinde kontroller.

Uygulanm?? olan her kontrol daha sonra, mü?terinin emrinde kalan, Kalite Kontrolü Tasdiknamesi isimli bir belgeye kay?t edilir.

Capp-Plast s.r.l.

?talya Ticari Müdürlük

Piazzale Arduino, 5
20149 - MILANO
Tel: (0039) 02.481.514.1
Fax: (0039) 02.480.122.26

Sat?? ve ?hracat Departman?
ve Fabrika

Via P.Nenni, 1 - 50013
Capalle (FI)
Tel: (0039) 055.873.11
Fax: (0039) 055.898.171

Yasal merkez

Via Galcianese, 107 G
59100 - PRATO
Tel: (0039) 0574.43.811
Fax: (0039) 0574.37.734 / (0039) 0574.43.8153

Capp Plast bro?ürünü
indir

Download

Capp Plast qualità garantita
e certificata

Tecnologia
e materiali riciclabili