Çevreyi koruma

Çevre sorunlar?na dikkat

Capp Plast uzun zamand?r çevreyi korumaya yönelik kesin stratejik seçimler uygulamaktad?r. Müessesenin kendi organizasyonu bünyesinde, üç üretim sürecinden gelen bütün at?k ve ?skartalar?n REJENERASYONUNUN gerçekle?tirildi?i, teknolojik aç?dan ileri bir departman faaliyet göstermektedir. “Geri kazan?m” konusunda uzman olan Capp Plast ayn? zamanda yerel bir ekoloji te?kilat?d?r; her y?l kendi ?skartalar?n?n geri kazan?m? ve çevre üzerindeki etkilerin azalt?lmas? hedeflerine daha çok yakla?maktad?r, ki bu konular günümüzde gerek kamu kurulu?lar?n?n gerekse sosyal toplumun e?ildi?i en önemli noktalar aras?nda yer almaktad?r.

Grubun gayretleri her zaman çevreye yönelik cesur giri?imler ile nitelendirilmi? ve bütün kararlar? çevreye mutlak sayg? üzerinde odaklanarak kendi çal??anlar?n?n güvenli?inden kesinlikle ödün verilmeyece?ini yans?tm??t?r. PVC kullan?lmamas?, kur?un veya krom içermeyen mürekkeplerin kullan?m? (g?da serisi), geri kazan?m ve yeniden dönü?türme i?lemlerinin daha iyi garanti edilmesi için aksamlar ve konteynerlerin duvarlar?nda polietilen farkl? materyal (tahta, demir, vb.) kullan?lmamas? gibi giri?imler bütün grubun faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkisinin azaltmas?n? ve etkili ve modern bir ulusal politika çerçevesinde mükemmel bir pozisyonda konumlanmas?n? mümkün k?lm??t?r.

Mahrumiyetler ve feragat etmeler sonuçlar?n? do?urarak da çevre lehine yap?lm?? olan bu seçimler her geçen gün mü?terilerinin daha çok be?enisini kazanm?? ve seçimlerinin hep daha çok çevre korunmas?na yönelik olmas?n? ?artland?rm??t?r. Mü?terilerin tedarikçileri aras?nda Capp Plast gibi çevreyi korumaya yönelik organizasyonlar?n bulunmas?, onun ekoloji ve çevre konusunda büyük Avrupa piyasas?n?n de?i?mi? gereksinimleri kar??s?nda yüksek katma de?erli bir cevap sunabilmesini garanti etmektedir.

Capp-Plast s.r.l.

?talya Ticari Müdürlük

Piazzale Arduino, 5
20149 - MILANO
Tel: (0039) 02.481.514.1
Fax: (0039) 02.480.122.26

Sat?? ve ?hracat Departman?
ve Fabrika

Via P.Nenni, 1 - 50013
Capalle (FI)
Tel: (0039) 055.873.11
Fax: (0039) 055.898.171

Yasal merkez

Via Galcianese, 107 G
59100 - PRATO
Tel: (0039) 0574.43.811
Fax: (0039) 0574.37.734 / (0039) 0574.43.8153

Capp Plast bro?ürünü
indir

Download

Capp Plast qualità garantita
e certificata

Tecnologia
e materiali riciclabili