Sosyal hizmetler

Hedef mü?teri memnuniyeti

Capp Plast, konteyner parklar?n? de?i?tirmek veya yenilemek niyetinde olanlar?n eski konteynerlerini, bunlar? yenileri ile de?i?tirerek, kendi üretim fabrikas?nda yeniden dönü?türmelerine olanak sa?lar. Grubun rejenerasyon bölümünde elde edilen materyaller, Enjeksiyon Departman?n?n büyük konteynerlerinin ayaklar? veya monte dilecek di?er elementleri gibi komponent veya aksamlar?n gerçekle?tirilmesinde kullan?l?r.

Hep kendi ürünlerinin yeniden dönü?türülmesi hedefleri ile uyumlu olarak ve özellikle büyük konteynerlere ili?kin olarak Capp Plast asla ba?ka nitelikte (demir, tahta, vb.) materyallerin mevcut oldu?u ve bu ba?lamda ekonomik aç?dan kabul edilebilir düzeyde yeniden dönü?türülecek materyalin yeniden kullan?m?n? imkans?z k?lan üretimleri gerçekle?tirmemi?tir.

??lemelerin çevre üzerinde etkisi, tesislerin so?utma sistemi kapal? devreli su kulland???ndan ve bu ba?lamda tüketimi azaltarak ve bunlar?n çevrede giderilme gereksinimi ortadan kald?r?larak hemen hemen s?f?r düzeyindedir.

Çevresel sorunlara gösterdi?i dikkat ve at?klar?n yönetimi konusunda gösterdi?i sürekli çabalar? ile Capp Plast Grubu önemli yasa onaylamalar? alm?? bulunmaktad?r: Nitekim 1988 y?l?nda, üçüncü taraflar nam?na polietilen at?klar?n yönetimini gerçekle?tirmek için Floransa ?li taraf?ndan (Ronchi Kanunu 33 Maddesi uyar?nca Sicil Kay?t Numaras? 138 – protokol 11206/P) ve Toskana Bölgesi'nde Çevre Bakanl??? taraf?ndan kendisine izin (at?klar?n yönetimini gerçekle?tiren müesseseler siciline RRFI0714 numaras? alt?nda tescil edilmi?tir) verilmi?tir.

Capp-Plast s.r.l.

?talya Ticari Müdürlük

Piazzale Arduino, 5
20149 - MILANO
Tel: (0039) 02.481.514.1
Fax: (0039) 02.480.122.26

Sat?? ve ?hracat Departman?
ve Fabrika

Via P.Nenni, 1 - 50013
Capalle (FI)
Tel: (0039) 055.873.11
Fax: (0039) 055.898.171

Yasal merkez

Via Galcianese, 107 G
59100 - PRATO
Tel: (0039) 0574.43.811
Fax: (0039) 0574.37.734 / (0039) 0574.43.8153

Capp Plast bro?ürünü
indir

Download

Capp Plast qualità garantita
e certificata

Tecnologia
e materiali riciclabili