Geri kazanma

Sanayi at?klar?n?n yönetimi

Capp Plast Grubunun çevreye gösterdi?i dikkatin bir di?er önemli özelli?i kesinlikle sanayi at?klar?n?n yönetimini ilgilendirmektedir: bütün üretim faaliyetlerimiz, üretim süreci esnas?nda derhal geri dönü?üm veya yeniden kazanma yap?ld???ndan ve sonra farkl? i?lemlerden kaynaklanan tüm at?k malzemeleri yeniden kullan?ld?klar?ndan hemen hemen hiç at?k ve ?skarta olu?turmazlar.

Bütün üfleme tesisleri, cüruflar?n ve ?skartalar?n meydana getirildikleri üretimde derhal geri kazan?lmalar? için bunlar? ö?üten ve yeniden granül haline getiren makineler ile donat?lm??t?r. Üç adet ö?ütme ve rejenerasyon tesisi, Film Departman?, Enjeksiyon Departman? ve ?i?e Departman?'n?n serigrafi bölümünden gelen at?k ve ?skartalar?n geri kazan?lmas?n? sa?larlar.

Ayr?ca grup, direkt olarak kendi mü?terilerine yönelik onlar?n bütün polietilen ?skartalar?n?n al?nma ve dönü?türme hizmetini de sunar.

Capp-Plast s.r.l.

?talya Ticari Müdürlük

Piazzale Arduino, 5
20149 - MILANO
Tel: (0039) 02.481.514.1
Fax: (0039) 02.480.122.26

Sat?? ve ?hracat Departman?
ve Fabrika

Via P.Nenni, 1 - 50013
Capalle (FI)
Tel: (0039) 055.873.11
Fax: (0039) 055.898.171

Yasal merkez

Via Galcianese, 107 G
59100 - PRATO
Tel: (0039) 0574.43.811
Fax: (0039) 0574.37.734 / (0039) 0574.43.8153

Capp Plast bro?ürünü
indir

Download

Capp Plast qualità garantita
e certificata

Tecnologia
e materiali riciclabili