Kurumsal

?effaf ve sürükleyici bir hikaye

Capp Plast'?n kurulu?undan bu yana, daima modern sanayinin de?i?ken packaging gereksinimleri ile ayn? çizgi üzerinde konumlanma kapasitesi vurgulanarak yakla??k 60 y?l geçti.

Müessesenin tarihçesi 1960 y?l?nda ba?lam?? olup, film departman?n?n ba?l?ca ürünü ve özellikle tekstil sanayisinin be?enisini kazanm?? olan “diki?li torba” olarak adland?r?lan esnek ambalajlar ile yola ç?k?lm??t?r. Ancak müessese kendisini di?er sanayi kollar? çerçevesinde de kan?tlam??t?r.

Y?llar boyunca Capp Plast’?n en önemli özelli?i, yat?r?mlar? ve yenilikleri yöneterek, üretimi rasyonelle?tirerek, polietilen büyük konteynerler ve paletlerin üretimi için enjeksiyon departman? ve kozmetik ve kimya-ilaç sanayi için ?i?e departman? ile müessese faaliyetlerini geni?leterek mü?terilerinin üretim gereksinimlerini önceden anlamak kapasitesi olmu?tur. Devam eden ve sürekli ?ekilde kendini yenileyen ?effaf ve sürükleyici bir hikaye.

"Problem elimination through prevention" (Sorunlar?n olu?malar? önlenerek giderilmeleri) felsefesini hedef alarak, en önemli üç üretim sektöründe mü?teri gereksinimlerini önceden sezinleyerek ve memnun ederek sistematik ?ekilde müessese süreçlerinin kalitesi ve tasarlamas?na yat?r?m yapmaktay?z: konteynerler, ?i?eler ve esnek ambalajlar.

Capp-Plast s.r.l.

?talya Ticari Müdürlük

Piazzale Arduino, 5
20149 - MILANO
Tel: (0039) 02.481.514.1
Fax: (0039) 02.480.122.26

Sat?? ve ?hracat Departman?
ve Fabrika

Via P.Nenni, 1 - 50013
Capalle (FI)
Tel: (0039) 055.873.11
Fax: (0039) 055.898.171

Yasal merkez

Via Galcianese, 107 G
59100 - PRATO
Tel: (0039) 0574.43.811
Fax: (0039) 0574.37.734 / (0039) 0574.43.8153

Capp Plast bro?ürünü
indir

Download

Capp Plast qualità garantita
e certificata

Tecnologia
e materiali riciclabili