Ne yap?yoruz

?irket departmanlar?

Capp Plast, zaman boyunca, farkl? oranlar ile ciro, üretim hacimleri ve teknik-kalitesel Know How aç?s?ndan sürekli bir geli?me sa?lam?? üç departman üzerinde yap?land?r?lm??t?r. Bu üç departman?n her biri, spesifik özelliklere sahip i?lerde ba?ar? ile faaliyet göstermektedir.

Tar?m ve sanayi geresinimlerini kar??lamak için polietilen büyük konteynerler ve paletler üretiminde uzmanla?m?? Konteynerler ve Paletler Departman?. Müessesenin “Core Business” (Ba?l?ca Faaliyeti), mallar?n hareket ettirilmesi, depolanmas? ve muhafaza edilmesi alanlar?nda mü?terilerine yenileyici çözümler sunar. Komple bir (güçleri 900 ile 5500 ton aras?nda de?i?en) pres park? ile donat?lm?? olarak Tar?m-Sanayi piyasas?n?n gereksinimlerine göre maksimum esneklik sunar.

Y?ll?k 700.000 adet konteyner üretimi müesseseyi Avrupa’n?n lideri konumuna ula?t?rm??t?r.

Üfleme süreçli (24 tesis), Çekme-Üfleme süreçli (pet pre-forme’lerden ba?layan 2 tesis) ve Serigrafi süreçli (4 makine) ?i?e Departman? her y?l rahatl?kla 150 milyon ?i?eyi a?an miktarlar? üretebilecek kapasitede olup, mü?teri kesimini muhafaza etmek ve geli?tirmek amac?na yönelik tasarlama ve kalite üstünle?tirme çabalar? faaliyetlerinin kesinlikle artmakta oldu?u bir sektörü temsil etmektedir.

Esnek ambalaj (film) departman?n?n yar?m yüzy?ll?k i? deneyimi, bu departman?n mü?terilerin sanayi ve ticari süreçlerinin gereksinimlerini tam anlam? ile cevapland?ran komple bir ürün yelpazesi geli?tirme ve tasarlamas?n? sa?lam??t?r. Her y?l ekstrüderden çekilen 10.000 ton polietilen ve 8 renge kadar bas?l? ve kaynakl? 150 milyon torba müessesenin gerek ulusal gerekse Avrupa piyasas?nda kesinlike mükemmel bir konumda pozisyonlanmas?n? sa?lar.

Capp-Plast s.r.l.

?talya Ticari Müdürlük

Piazzale Arduino, 5
20149 - MILANO
Tel: (0039) 02.481.514.1
Fax: (0039) 02.480.122.26

Sat?? ve ?hracat Departman?
ve Fabrika

Via P.Nenni, 1 - 50013
Capalle (FI)
Tel: (0039) 055.873.11
Fax: (0039) 055.898.171

Yasal merkez

Via Galcianese, 107 G
59100 - PRATO
Tel: (0039) 0574.43.811
Fax: (0039) 0574.37.734 / (0039) 0574.43.8153

Capp Plast bro?ürünü
indir

Download

Capp Plast qualità garantita
e certificata

Tecnologia
e materiali riciclabili